We zijn al een eind op weg maar nog lang niet bij een resultaat. Er moet nog veel werk worden verzet op verschillende gebieden.

Gemeente: Een eerste stap is het verkrijgen van een geschikt stuk grond. Daarvoor is veel lobbywerk nodig, waarbij we het voordeel hebben dat er een nieuwe Ruimtelijke Koers in de maak is, waarin het college aangeeft ruimte te willen maken voor particuliere initiatieven gericht op huisvesting van senioren. In dat kader hebben we een serieuze zienswijze ingediend die het college herinnert aan dit voornemen en laten we ook tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) onze stem horen. Daarnaast hebben we het college van B&W per brief benaderd met een verzoek om medewerking. Er moet permanent aandacht blijven voor dit spoor!

Communicatie: Zodra we concreter kunnen worden over de voortgang en resultaten behalen kan de groep gaan groeien. Dat vergt een zorgvuldige aanpak waar we zoeken naar deelnemers die in alle opzichten passen bij onze idealen en individuele budgetten. Ook voor dit spoor is inzet en kennis gewenst. We starten binnenkort met het opzetten van een communicatieplan; deze site is de eerste stap.

Aanpak Bouw.
Wij mikken op twee realisatiepaden.

De eerste is die van een CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarin wij zelfstandig grond verwerven en alle stappen zelf ondernemen die leiden tot oplevering Bouw. Hiervoor zullen professionele adviseurs en partners moeten worden ingeschakeld.

De tweede ontwikkellijn is die samen met een projectontwikkelaar die bereid is onze belangen centraal te stellen. Deze lijn is makkelijker voor de groep, maar geeft vaak minder invloed op kwaliteit en ontwikkelkosten van het project.

Praktische omstandigheden en mogelijkheden zullen bepalend zijn voor de keuze van het ontwikkelpad.