Het doel van het project is de realisatie van een verzameling woningen op één plek, die aan de volgende globale eisen moeten voldoen:

1.Invulling geven aan de individuele woonwensen van de betrokken deelnemers.

2. Gezamenlijk invulling geven aan de wens van de deelnemers om collectief een sociale gemeenschap te vormen.

Het project is opgedeeld in twee deelprojecten:

1. Deelproject woonwensen met een tweeledige opdracht:

  • Breng alle individuele woonwensen in beeld en vertaal die naar één flexibele model-indeling.
  • Positioneer die flexibele model-indeling in 2 verschillende bouwconcepten: appartement of hofmodel.

2. Deelproject sociale concept(en) met de opdracht:

  • Beschrijf een of meer (ideale) vormen van een sociale gemeenschap op basis van de wensen van de huidige deelnemers en informatie uit gesprekken/bezoeken met/aan derden.

Beide deelprojecten hebben ieder een eigen planning maar komen tenminste eenmaal per maand samen. Eén persoon fungeert als brug  tussen beide en bewaakt de consistentie tussen beide. Hij organiseert desgewenst afstemmingsoverleg tussen beide deelprojecten.

Tussen 18 februari 2019 en 3 juni 2020 hebben zeker 13 sessies plaatsgevonden; de laatste, wegens corona, online.Ook hebben enkele contacten plaats gehad met de gemeente Houten en later ook rondom de nieuwe Ruimtelijke Koers, waarbinnen ons project zal moeten plaatsvinden. En tenslotte zijn er bezoeken gebracht aan soortgelijke projecten, zoals de Ecowijk Mandora in Houten en een reeds gerealiseerd project in Boxmeer (Voormekaar) en hebben we enkele informatieve gesprekken met een ander soortgelijk project, Knarrenhof, gehad.

Concrete resultaten zijn enerzijds een uitgewerkte inventarisatie van de individuele woonwensen en individueel beschikbare budgetten en anderzijds een belangrijk visiedocument over bezield wonen. Een geschikte locatie is echter nog niet gevonden. We zijn al een eind op weg maar nog lang niet bij een resultaat. Er moet nog veel werk worden verzet op verschillende gebieden.

Gemeente: Een eerste stap is het verkrijgen van een geschikt stuk grond. Daarvoor is veel lobbywerk nodig, waarbij we het voordeel hebben dat er een nieuwe Ruimtelijke Koers is, waarin het college aangeeft ruimte te willen maken voor particuliere initiatieven gericht op huisvesting van senioren. In dat kader hebben we een serieuze zienswijze ingediend die het college herinnert aan dit voornemen en laten we ook tijdens het Ronde Tafel Gesprek (RTG) diverse keren onze stem horen. Daarnaast hebben we het college van B&W diverse keren per brief benaderd met een verzoek om medewerking. Er moet permanent aandacht blijven voor dit spoor!

Communicatie: Zodra we concreter kunnen worden over de voortgang en resultaten behalen kan de groep gaan groeien. Dat vergt een zorgvuldige aanpak waar we zoeken naar deelnemers die in alle opzichten passen bij onze idealen en individuele budgetten. Ook voor dit spoor is inzet en kennis gewenst. We starten binnenkort met het opzetten van een communicatieplan; deze site is de eerste stap.

Aanpak Bouw.
Wij mikken op twee paden op weg naar realisatie.

Het eerste pad is dat van een CPO, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, waarin wij zelfstandig grond verwerven en alle stappen zelf ondernemen die leiden tot oplevering Bouw. Hiervoor zullen professionele adviseurs en partners moeten worden ingeschakeld.

Het tweede pad is om samen te werken met een projectontwikkelaar die bereid is onze belangen centraal te stellen. Deze lijn is makkelijker voor de groep, maar geeft vaak minder invloed op kwaliteit en ontwikkelkosten van het project.

Praktische omstandigheden en mogelijkheden zullen bepalend zijn voor de keuze van het pad.

We zijn al een eind op weg maar nog lang niet bij een resultaat. Er moet nog veel werk worden verzet op verschillende gebieden. De voortgang is te volgen onder de tab. Stand van zaken.